Máy phát điện SAMDI

Sản phẩm bán chạy
1/4
2/4
3/4
4/4
Liệt kê:
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-SAMDI-S6500N-150x150.png
Máy phát điện Samdi S6500N (Giật nổ)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Samdi-S3600EB-1--150x150.png
 Máy phát điện Samdi S3600EB-1

Máy phát điện Samdi S3600EB-1

8.990.000 vnđ
7.650.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Samdi-S2600NW-150x150.png
Máy phát điện Samdi S3600NW

Máy phát điện Samdi S3600NW

9.400.000 vnđ
7.650.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-chay-dau-SAMDI-6500EC-150x150.png
Mya phát điện DIESEL SAMDI 6500EC-chống ồn
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-SAMDI-JDP12000GO-150x150.png
Máy phát điện JDP12000GO 10kw

Máy phát điện JDP12000GO 10kw

52.000.000 vnđ
48.000.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Chay-dau-SAMDI-SD3000B-150x150.png
Máy phát điện chạy dầu DIESEL SAMDI SD6800EB:
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Chay-dau-SAMDI-SD3000B-150x150.png
Máy phát điện chạy dầu SAMDI SD3000B (2-2,5kw giật)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-GWFS25-150x150.png
Máy phát điện Diesel GWFS25 (27,5KVA)

Máy phát điện Diesel GWFS25 (27,5KVA)

140.000.000 vnđ
139.000.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-GWFS25-150x150.png
Máy phát điện Diesel GWFS30 (33KVA)

Máy phát điện Diesel GWFS30 (33KVA)

150.000.000 vnđ
145.000.000 vnđ
text_reviews
Máy phát điện Diesel GWFS38 (42KVA)

Máy phát điện Diesel GWFS38 (42KVA)

156.000.000 vnđ
154.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-SAMDI-JDP12000DO-150x150.png
Máy phát điện Diesel JDP12000DO-10KW

Máy phát điện Diesel JDP12000DO-10KW

65.300.000 vnđ
60.500.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-JDP12000DS-150x150.png
Máy phát điện Diesel JDP12000DS-10KW

Máy phát điện Diesel JDP12000DS-10KW

71.200.000 vnđ
68.500.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-chay-dau-SAMDI-SD8000EC-150x150.png
Máy phát điện Diesel SAMDI 8000EC-6KW chống ồn
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-Samdi-SD13LT--150x150.png
Máy phát điện Diesel Samdi SD13LT (13,8KVA)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-Samdi-SD13LT--150x150.png
Máy phát điện Diesel Samdi SD15LT (16,5KVA)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-Samdi-SD13LT--150x150.png
Máy phát điện Diesel Samdi SD18LT (21KVA)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Chay-dau-SAMDI-SD3000B-150x150.png
Máy phát điện DIESEL SAMDI SD3000EB (2-2.5kw đề)
Máy phát điện DIESEL SAMDI SD3600B

Máy phát điện DIESEL SAMDI SD3600B

14.500.000 vnđ
12.200.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Chay-dau-SAMDI-SD3000B-150x150.png
Máy phát điện DIESEL SAMDI SD3600EB

Máy phát điện DIESEL SAMDI SD3600EB

15.200.000 vnđ
13.500.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-SD13LXBT-150x150.png
Máy phát điện Diesel SD13LXBT (11,5KVA)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-SD13LXBT-150x150.png
Máy phát điện Diesel SD15LXBT (14KVA)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-SD13LXBT-150x150.png
Máy phát điện Diesel SD18LXBT (18,5KVA)

Máy phát điện Diesel SD18LXBT (18,5KVA)

113.200.000 vnđ
99.950.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Diesel-SD13LXBT-150x150.png
Máy phát điện Diesel SD20LXBT (22KVA)

Máy phát điện Diesel SD20LXBT (22KVA)

115.500.000 vnđ
115.500.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-JDP12000GS-Chong-on-150x150.png
Máy phát điện JDP12000GS Chống ồn (10KW)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Samdi-S3600EB-1--150x150.png
Máy phát điện S3600B-1 (xăng 2,8kw giật)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-chay-dau-SAMDI-SD6800EC-150x150.png
Máy phát điện SAMDI 6800EC - diesel chống ồn
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-SAMDI-JDP-10000EO-150x150.png
Máy phát điện SAMDI JDP 10000EO (xăng 6,5KW)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Samdi-S2600B-1-150x150.png
Máy phát điện Samdi S2600B-1 (xăng 2kw giật)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Samdi-S2600B-1-150x150.png
Máy phát điện Samdi S2600EB-1 (Đề nổ)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Samdi-S2600NW-150x150.png
Máy phát điện Samdi S2600ENW

Máy phát điện Samdi S2600ENW

8.920.000 vnđ
7.710.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Samdi-S2600NW-150x150.png
Máy phát điện Samdi S2600NW

Máy phát điện Samdi S2600NW

8.000.000 vnđ
6.630.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Samdi-S2600NW-150x150.png
Máy phát điện Samdi S3600ENW

Máy phát điện Samdi S3600ENW

10.000.000 vnđ
8.650.000 vnđ
text_reviews
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-SAMDI-S6500N-150x150.png
Máy phát điện SAMDI S6500EN (xăng 5kw đề)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Chay-dau-SAMDI-SD3000B-150x150.png
Máy phát điện SAMDI SD3000B (2-2,5kw giật)
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-chay-dau-SAMDI-SD6800EC-150x150.png
Máy phát điện SAMDI SD3600EC-Dầu DIESEL
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Chay-dau-SAMDI-SD3000B-150x150.png
Máy phát điện SAMDI SD6500B-Giật nổ
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Chay-dau-SAMDI-SD3000B-150x150.png
Máy phát điện SAMDI SD6500EB-Đề nổ
 • https://sunlike.vn/image/cache/data/Điện Cơ/Máy phát điện/Máy phát điện SAMDI/May-phat-dien-Samdi-YK-950i-150x150.png
Máy phát điện Samdi YK 950i (1000w)